Algemene voorwaarden

Neotane header

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN GEPLAATST BIJ BEKINA® BOOTS

 1. Alle aanbiedingen, verkopen, bestellingen en leveringen geschieden onder de hierin vermelde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper (BEKINA BOOTS NV, Berchemstraat 124, Kluisbergen 9690, België - btw-nr. 0405 710 022). De Koper wordt geacht deze voorwaarden te erkennen en volledig te aanvaarden. Alle andere algemene voorwaarden die door de Koper zijn uitgegeven, zijn van nul en gener waarde indien de Verkoper deze niet schriftelijk heeft aanvaard. Wijzigingen voor bestaande verkopen worden niet aanvaard, tenzij de Koper en Verkoper dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. De Verkoper kan de algemene voorwaarden van toekomstige, nog niet aanvaarde verkopen, om een geldige reden, wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Koper. In geval van tegenstrijdigheid tussen de op deze wijze aanvaarde algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van Bekina, zullen deze laatste voorrang hebben.
 2. Bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding of afwijzing door de Verkoper en zijn niet bindend tenzij en totdat zij schriftelijk zijn aanvaard. De aanvaarding is afhankelijk van de beschikbaarheid voor levering van de desbetreffende goederen. Bestellingen kunnen worden afgewezen indien zij verder gaan dan wat op grond van historische gegevens en de marktrealiteit als normaal kan worden beschouwd. De indiening van prijsaanbiedingen, prijslijsten en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in van de kant van de Verkoper. Haar aanbiedingen kunnen worden gewijzigd en zijn niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, hebben prijsopgaven, aanbiedingen een geldigheidsduur van 1 maand te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, waarna zij automatisch en onherroepelijk komen te vervallen. In geval van annulering van een bestelling heeft Bekina het recht een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs aan te rekenen ter vergoeding van de schade en kosten die de annulering met zich meebrengt, onverminderd het recht van Bekina om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen, mits dergelijk bewijs kan worden geleverd.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn zendingen EXWORKS Bekina Boots® Kluisbergen, België. Indien, om welke reden dan ook, de goederen niet door de Koper worden afgehaald op de leveringsdatum, heeft Bekina het recht de goederen op te slaan voor rekening, en op kosten en risico van de Koper. In dat geval kan aan de Koper een maandelijkse opslagvergoeding van 10,00 € per m² worden aangerekend. Bekina is slechts gehouden de bestelde goederen gedurende 1 maand na de overeengekomen leveringsdatum in voorraad te houden, waarna zij het onherroepelijke recht heeft de overeenkomst te ontbinden voor de niet afgehaalde goederen en op kosten van de Koper. Indien de Koper weigert de gekochte goederen in ontvangst te nemen, of indien de Koper (desgevallend na ingebrekestelling) nalaat zijn verbintenissen tegenover Bekina na te komen, dan kan Bekina, naast andere rechtsmiddelen, opteren voor de ontbinding van de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan, mits schadevergoeding of mits gedwongen uitvoering ervan. Indien het vertrouwen van Bekina in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt werd door gerechtelijke maatregelen genomen tegen de Koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behoudt Bekina zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Koper voldoende waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hieraan te voldoen, behoudt Bekina zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van Bekina op schadevergoeding en interesten, en op de andere rechtsmiddelen op grond van de onderhavige voorwaarden, of op grond van de wet. Elke ontbinding van de overeenkomst kan gebeuren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere rechtelijke tussenkomst, na kennisgeving per aangetekend schrijven van Bekina. De Koper is hierbij gehouden Bekina te vergoeden voor alle geleden verliezen, waaronder winstderving, administratiekosten, personeelskosten, kosten voor grondstoffen, opslag, enz. Deze schadevergoeding bedraagt forfaitair minstens 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Bekina om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen, mits dergelijk bewijs kan worden geleverd. Bovendien zal Bekina het recht hebben de verdere uitvoering van zowel de betrokken overeenkomst als andere lopende overeenkomsten met de Koper geheel of gedeeltelijk op te schorten. Alle levertijden en termijnen zijn indicatief. In geval van abnormale vertraging in de levering heeft de Koper evenwel het recht om de verkoop te ontbinden bij aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst, op voorwaarde dat de Verkoper nog niet geleverd heeft binnen een termijn van één (1) maand nadat de Verkoper door de Koper per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De Koper ziet uitdrukkelijk af van alle andere rechtsmiddelen, in het bijzonder van het toekennen van enige vorm van schadevergoeding.
 4. De eigendom van de goederen blijft berusten bij de Verkoper en gaat pas over op de Koper wanneer de aankoopprijs volledig is betaald en door de Verkoper is ontvangen. Totdat de eigendom van de goederen overgaat:
  1. Is de Verkoper bevoegd de goederen of enig deel daarvan op eender welke wijze terug te nemen, te verkopen of anderszins te verhandelen en/of daarover te beschikken;
  2. Hebben de Verkoper en zijn vertegenwoordigers en werknemers het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving elk eigendom te betreden waar de goederen of een deel ervan zijn opgeslagen, of waar de Verkoper redelijkerwijs gelooft dat ze worden bewaard met het oog op het terugvorderen van onbetaalde goederen;
  3. Dient de Koper de goederen op te slaan of te markeren op een wijze die redelijkerwijs bevredigend is voor de Verkoper en die aangeeft dat de eigendom van de goederen blijft berusten bij de Verkoper; en
  4. Dient de Koper de goederen te verzekeren tot hun volledige vervangingswaarde, en ervoor te zorgen dat de Verkoper op de verzekeringspolis wordt vermeld als de begunstigde van het verlies.
 5. De Verkoper kan de eigendom van de reeds betaalde goederen behouden tot de volledige betaling van alle door de Verkoper geleverde goederen. In dit geval dienen de geleverde en reeds betaalde goederen als zekerheid voor de nog niet betaalde goederen.
 6. Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle klachten van welke aard ook betreffende gebreken van de goederen schriftelijk per aangetekend schrijven worden ingediend op het hoofdkantoor van de Verkoper, samen met de overeenstemmende leveringsbon, en dit uiterlijk acht (8) dagen na de datum van ontvangst van de goederen. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor verborgen gebreken in door de Verkoper geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van twee maanden na de levering van de goederen.
 7. Het uitsluitende rechtsmiddel van de Koper en de enige verantwoordelijkheid van de Verkoper voor de levering van defecte goederen is beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van de goederen, naar goeddunken van de Verkoper.
 8. Behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid is de Verkoper niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van overheadkosten, verlies van klanten of aanspraken van derden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper hoger zijn dan het door de Koper betaalde bedrag. In geval van een rechtsgeding tussen de Verkoper en Koper met betrekking tot de handhaving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft de winnende partij recht op terugbetaling van alle redelijke advocatenhonoraria en gemaakte kosten.
 9. Goederen die zich niet meer in hun oorspronkelijke staat en/of verpakking bevinden, kunnen niet worden teruggezonden en worden door de Verkoper niet als retourzending aanvaard.
 10. De Koper verklaart uitdrukkelijk van de Verkoper alle technische specificaties te hebben ontvangen en erkent kennis te hebben van de kenmerken en specificaties van de goederen, de veiligheidsgegevens van de goederen, en de toepasselijke regels en wetten betreffende het gebruik, het vervoer, de behandeling en de veiligheidsnormen van de bestelde goederen. De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gekochte goederen niet opzettelijk zullen worden verkocht of als monster worden gegeven aan derden die de goederen zouden kunnen hanteren en gebruiken op een wijze die strijdig is met het door de fabrikant aanbevolen gebruik, de specificaties of de wet. De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onthouden van het kopiëren, namaken, dupliceren of anderszins nabootsen van genoemde goederen voor vervaardiging of verkoop.
 11. De Koper heeft het recht de goederen via zijn eigen website te verkopen voor zover de website van de Koper voldoet aan de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de Verkoper met betrekking tot de naam, lay-out, logo en "look and feel" van de website. Het is de Koper niet toegestaan producten van Bekina online te verkopen via online verkoopplatforms van derden zoals Amazon, ... zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De Koper mag Producten uitsluitend en alleen te koop aanbieden en verkopen op de website(s) die door het Bedrijf is/zijn goedgekeurd. Het is de Koper verboden producten te koop aan te bieden en/of te verkopen op een andere website. Dit verbod geldt ook wanneer de Koper de goederen doorverkoopt. Daartoe dient de Koper er contractueel voor te zorgen dat dit verbod aan zijn eigen klanten wordt opgelegd, bijvoorbeeld door een dergelijke clausule in zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden op te nemen.
 12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Bekina betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 8 werkdagen na ontvangst van deze factuur schriftelijk aan Bekina worden meegedeeld. De factuur wordt uitgegeven op de datum van vrijgave en dient te worden betaald door overschrijving op de bankrekening van het hoofdkantoor van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur. Alle uitgaven, kosten en belastingen (met inbegrip van bankkosten) die uit de betaling voortvloeien, zijn ten laste van de Koper. Indien een factuur onbetaald blijft na de vervaldatum, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande bestellingen en leveringen te annuleren. Tenzij schriftelijk anders bepaald door de Verkoper, worden alle facturen opgemaakt en dienen zij betaald te worden in EURO. De Verkoper aanvaardt geen omrekeningen en behoudt zich het recht voor om het eventuele prijsverschil te vorderen indien de Koper in een andere valuta betaalt. Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag, wordt de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar en heeft de Verkoper het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse servicekost van 12% aan te rekenen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 100 EUR.
 13. De aansprakelijkheid van Bekina kan niet ingeroepen worden indien de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan enige vorm van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, bedrijfsongelukken, brand, machinebreuk, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, onderbreking in de levering van grondstoffen, enz. In ieder geval geeft overmacht de Koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overmachtssituatie gedurende drie opeenvolgende maanden voortduurt.
 14. De Koper is verplicht alle informatie waarvan hij in het kader van de overeenkomst tussen de partijen kennis krijgt betreffende het bedrijf en/of de goederen van Bekina, onder welke vorm dan ook (documenten, mondelinge of schriftelijke informatie, ...), met inbegrip van onder meer knowhow, technische gegevens, tekeningen, documentatie, handleidingen, formules, commerciële informatie, ... geheim te houden en niet te verspreiden, en hetzelfde te eisen van personeelsleden en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 15. Indien een geheimhoudingsovereenkomst werd gesloten tussen de Koper en Bekina, blijft deze geheimhoudingsovereenkomst van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bepaald.
 16. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van alle bepalingen in zijn correspondentie of formulieren die betrokken zijn bij de verkoop van de goederen en die de bepalingen in deze overeenkomst teniet doen, beperken, uitbreiden of ermee in strijd zijn. De Koper stemt ermee in dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen de Koper en Verkoper vormen.
 17. Indien de Verkoper afstand doet van een schending door de Koper van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, betekent dit niet dat de Verkoper afstand doet van enige andere schending door de Koper. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank of bemiddelaar ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 18. De factuur en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen een volledige en bindende overeenkomst waarop het Belgische recht van toepassing is. Tenzij anders bepaald door de Verkoper, zijn de rechtbanken van Oudenaarde (België) exclusief bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden.